Kategorie produktů

Obchodní podmínky

 
 
1. Základní údaje
Dodavatel
SoftAg STŘÍBRO s.r.o., se sídlem nám. Svobody 219, 349 01 Stříbro
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 8911
Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 25211455
DIČ: CZ25211455
(dále jen "dodavatel")

Provozní doba a kontaktní údaje jsou uvedeny v sekci Kontakty.

2. Komunikace se zákazníkem
Komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, nedohodnou-li se strany jinak.

3. Uzavření smlouvy
               
                Zákazník odesláním objednávky z internetového obchodu podává návrh na uzavření smlouvy
za podmínek uvedených v objednávce a v obchodních podmínkách dodavatele. Na e-mail zákazníka je dodavatelem neprodleně zasláno potvrzení o doručení návrhu. U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "potvrzení objednávky" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a rovněž způsob a termín doručení.
                Jestliže zákazník nevezme návrh zpět do přijetí (potvrzení) dodavatelem, dochází potvrzením objednávky dodavatelem k uzavření kupní smlouvy. Vystavení zboží v katalogu internetového obchodu není nabídkou dle §1732 (2) NOZ, ale výzvou k podání nabídky zákazníkem na jeho zakoupení.
Způsob dopravy
                Pro zajištění dopravy zboží se využívá přepravní služby PPL. Pohyb zásilky je monitorován, a pokud je do systému zadáno číslo zásilky, je možné sledovat stav dodání na webových stránkách přepravce. Konkrétní způsob dodání zboží si zvolí zákazník sám před dokončením objednávky a podle zvoleného způsobu dopravy je účtován příplatek za dopravné a manipulaci se zbožím:
a) PPL dobírka (na dodací adresu uvedenou zákazníkem) = příplatek 148,80 Kč bez DPH (180 Kč vč. DPH).
b) osobní odběr v sídle dodavatele = příplatek 148,80 Kč bez DPH (180 Kč vč. DPH)
Způsob uhrazení ceny za zboží.
Zboží je možné v plné výši uhradit v hotovosti v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby nebo při osobním vyzvednutí v sídle dodavatele. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod
k použití výrobku. Instalace zboží, montáž nebo předvedení zboží nejsou součástí kupní smlouvy.
Převzetí zboží
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. V případě poškození zboží bude na základě vyhotoveného záznamu zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

4. Objednávka zboží
Seznam zboží na stránkách internetového obchodu je katalogem dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje potvrzení objednávky dodavatelem. Objednávka slouží k rezervaci zboží. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k odsouhlasení objednávky. Při registraci osobních údajů (název zákazníka, adresa, identifikační údaje apod.) odpovídá za správnost zákazník při jejich zadávání v režimu registrace. Podle těchto poskytnutých údajů budou následně v systému dodavatele vystavovány daňové a ostatní doklady související s dodávkou zboží.
Seznam zboží na stránkách internetového obchodu je katalogem dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.
Při objednávání si zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k odsouhlasení objednávky. Za správnost osobních údajů (název zákazníka, adresa, identifikační údaje apod.) odpovídá zákazník při jejich zadávání
v režimu registrace. Podle těchto poskytnutých údajů budou následně v systému dodavatele vystavovány daňové a ostatní doklady související s dodávkou zboží.
Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po jejím potvrzení je možné pouze po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka
a za podmínek, které si vzájemně dohodnou. Žádost o zrušení objednávky je možné podat prostřednictvím emailu na adresu obchod@softag.cz.
Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době smluvním přepravcem obvykle do pěti pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě nedostupnosti zboží je zákazník včas informován o případném prodloužení dodací lhůty, popř. náhradě jiným výrobkem nebo je s ním konzultováno zrušení nebo úprava objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce.

5. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady
Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí zboží zákazníkem. Záruční doba je uvedena u každého zboží
v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě,
 že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účely podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (tzn. na daňovém dokladu je uvedeno obchodní jméno zákazníka a jeho IČ, popř. DIČ).
Reklamace
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
Postup reklamace
Pokud chce zákazník reklamovat zboží zakoupené v internetovém obchodě, zašle emailem zprávu dodavateli, kde do předmětu zprávy vyplní slovo „Reklamace“ a uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do dvou pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu.

Dodavatel po dohodě se zákazníkem může zajistit dopravu zboží do servisního střediska pomocí přepravní společnosti. Zákazník v tomto případě zajistí pro zboží nejlépe originální nebo vyhovující přepravní obal a připraví zboží k přepravě tak, aby nedošlo k jeho poškození. Dodavatel neručí v tomto případě za případné mechanické poškození před přijetím zboží k opravě.

V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat,
že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

V případě vícenásobné opravy musí koncový zákazník oznámit úmysl odstoupit od kupní smlouvy již při příjmu reklamovaného zboží u svého prodejce, nikoli v průběhu nebo po ukončení této reklamace. Jestliže tak neučiní, je tato reklamace automaticky považována za standardní žádost o záruční opravu. Převezme-li koncový zákazník (např. po třetí záruční opravě) opravené zboží od prodejce nebo přímo od servisního partnera, nemůže už nárokovat výměnu nebo odstoupení od smlouvy, neboť ze tří možností (záruční oprava zboží, výměna, odstoupení od smlouvy) již jednu akceptoval.
Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení záruční reklamace je pro soukromé osoby – spotřebitele třicetidenní. Dojde-li k nepodstatnému porušení kupní smlouvy (závada na zboží nepodstatného charakteru), má zákazník právo žádat odstranění závady nebo slevu z kupní ceny. Odstoupit od kupní smlouvy může pouze pokud dodavatel opravu odmítne nebo ji nestihne včas.

6. Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy
Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu
s §1829 odst.1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Vrácení zboží na základě § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
Pokud zákazník nakupuje zboží jako soukromá osoba - spotřebitel prostřednictvím prostředků komunikace
na dálku (nejedná se o osobní odběr), má právo v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit
od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Vracet nelze zboží, u něhož to zákon vylučuje.
 Jedná se zejména
b) o dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele a zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, poruší-li spotřebitel jejich originální obal.


Zboží, které si spotřebitel přeje vrátit, musí být kompletní (vč. příslušenství, záručního listu, návodu atd.), nepoškozené, nejlépe v původním obalu a nesmí jevit známky nadměrného opotřebení.
Zboží lze vrátit pouze s originálním dokladem o koupi.

Pokud chce spotřebitel od smlouvy odstoupit, odešle na adresu obchod@softag.cz dopis nebo elektronickou zprávu s vyjádřením, ze kterého je jasný jeho úmysl odstoupit od smlouvy. Toto oznámení musí obsahovat číslo účtu zákazníka, na který si přeje zaslat vrácenou kupní cenu zboží. Zboží zasílané zpět doporučujeme spotřebiteli dobře zabalit a pojistit. Zboží nelze zaslat na dobírku - takto zaslané zboží dodavatel nepřijímá. Odstoupení
od smlouvy je účinné, pokud je písemné odstoupení i zboží doručeno dodavateli do 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupí-li zákazník od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději
do čtrnácti dnů ode dne, kdy byl informován o odstoupení od smlouvy, vrátí zákazníkovi všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem.
Jiný způsob je možné zvolit pouze po dohodě mezi oběma stranami. Vrácení prostředků proběhne po předání zboží dodavateli nebo poté, kdy zákazník prokáže, že zboží dodavateli odeslal.
 
Jestliže zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí dodavatel  náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
V případě odstoupení od smlouvy ponese zákazník náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů
proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady
odpovídajícím způsobem snížena.
Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

7. Mimosoudní řešení sporů
V případě vzniku sporu mezi uživatelem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody mezi oběma stranami, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy došlo k prvnímu uplatnění nároku, který je předmětem sporu.

8. Ochrana osobních údajů spotřebitele
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků jejich osobní údaje, a to zejména jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do sekce "nastavení zákaznického účtu".

Svojí registrací do objednávkového systému dodavatele souhlasí zákazník s tím, že mu mohou být zasílána formou emailových krátkých obchodních sdělení informace o novinkách, nabídkách, inzertní nebo reklamní zprávy. Četnost těchto zpráv obvykle nepřevýší jednu zprávu týdně a jejich velikost obvykle nepřevýší několik stovek kB.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle žádost na emailovou adresu obchod@softag.cz
9. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit i bez předchozího upozornění.

Tyto obchodní podmínky platí od 1. 5. 2016.
 
Scroll
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace